دوره و شماره: دوره 4، 3 (پیاپی 15) - شماره پیاپی 3، اردیبهشت 1393 
7. بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی

صفحه 127-144

روح اله باقری مجد؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ یداله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی