دوره و شماره: دوره 4، 4 (پیاپی 16) - شماره پیاپی 4، مرداد 1393 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی

صفحه 5-21

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری