دوره و شماره: دوره 5، 1 (پیاپی 17) - شماره پیاپی 1، آبان 1393 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

صفحه 5-19

عارف هاشمی؛ حسین مهدی‌زاده؛ یاسان‌اله پوراشرف؛ مریم عزیزی


8. ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 143-162

کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی؛ عاطفه جلالی