دوره و شماره: دوره 5، 2 (پیاپی 18) - شماره پیاپی 2، بهمن 1393 
8. تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه

صفحه 141-160

زهرا قندالی؛ فروزان ضرابیان؛ فتانه حسنی جعفری؛ حسن تاجیک فیلستان