دوره و شماره: دوره 5، 3 (پیاپی 19) - شماره پیاپی 3، اردیبهشت 1394 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور

صفحه 5-26

فهیمه السادات حقیقی؛ مهران فرج‌اللهی