دوره و شماره: دوره 5، 4 (پیاپی 20) - شماره پیاپی 4، مرداد 1394 

مقاله پژوهشی

1. رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان

صفحه 5-18

سعید صفاریان همدانی؛ علیرضا عالی پور؛ آذین عظیمی اشرفی


4. رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان

صفحه 51-70

محبوبه گلستانی زاده؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


7. شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی

صفحه 117-141

محمد علی شفیعا؛ مهدی محمدی؛ علیرضا باباخان؛ علی اصغر سعدآبادی