دوره و شماره: دوره 6، 2 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 2، بهمن 1394 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

صفحه 5-18

اسماعیل زارعی زوارکی؛ متین قاسمی سامنی