دوره و شماره: دوره 6، 3 (پیاپی 23)، اردیبهشت 1395 
2. مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی

صفحه 25-40

محمد زارع؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد حسن امیرتیموری؛ راحله ساریخانی


4. عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی

صفحه 67-83

حسین مولائی‌علی‌آباد؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ اباصلت خراسانی؛ کوروش فتحی‌واجارگاه