دوره و شماره: دوره 7، 1 (پیاپی 25)، آبان 1395 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 5-21

مانا بزازی لمراسکی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


8. رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان

صفحه 115-132

نادر اعیادی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ داوود تقوایی؛ آرش پیرانی