دوره و شماره: دوره 7، 3 (پیاپی 27) - شماره پیاپی 27، اردیبهشت 1396 
7. مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان

صفحه 127-143

کامران جباری؛ علی ایمان زاده؛ رعنا احمدزاده پورناکی؛ ملیکا همراه زاده