دوره و شماره: دوره 8، 1 (پیاپی 29) - شماره پیاپی 29، آبان 1396 
7. عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی

صفحه 141-159

خالد احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ محمد مهدی بابائی منقاری


8. اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

صفحه 161-180

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده