دوره و شماره: دوره 8، 3 (پیاپی 31) - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1397 
3. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی