دوره و شماره: دوره 8، 4 (پیاپی 32) - شماره پیاپی 32، تابستان 1397 
5. تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی

صفحه 89-109

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


6. بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 111-138

محمدجواد لیاقت دار؛ حسن کاویانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی