دوره و شماره: دوره 9، 1 (پیاپی 33) - شماره پیاپی 33، آذر 1397، صفحه 5-200 
6. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

صفحه 113-127

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی