دوره و شماره: دوره 9، 4 (پیاپی 36) - شماره پیاپی 36، شهریور 1398 
6. طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی

صفحه 112-95

زهرا آزاددیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمدسعید عبدخدایی