دوره و شماره: دوره 10، 1 (پیاپی37) - شماره پیاپی 37، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد


8. شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران

صفحه 139-153

فاطمه صانعی پور؛ سعید صفایی موحد؛ مجید علی عسگری