دوره و شماره: دوره 10، 2 (پیاپی38) - شماره پیاپی 38، دی 1398 
2. تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی

صفحه 27-48

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ احمد کیخا؛ رحیم عبادی


8. طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم)

صفحه 155-173

فرشته افکاری؛ غلامعلی احمدی؛ سیده فاطمه شمشیرگران