دوره و شماره: دوره 10، 3 (پیاپی39)، فروردین 1399 

مقاله پژوهشی

1. عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

صفحه 5-24

زهرا علی اکبری؛ خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی


2. طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش

صفحه 25-44

شاپور اتحادنژاد؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ کرم اله دانش فرد


5. تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

صفحه 85-104

الهه خاطری؛ سعید پور روستائی اردکانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی