دوره و شماره: دوره 11، 2 (پیاپی42)، زمستان 1399 
5. بررسی رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خلاقیت شناختی دانشجویان در فضای مجازی

صفحه 85-104

نرگس میرانی سرگزی؛ محمدصادق بشارت نیا؛ مهتاب عسکری؛ ابوالفضل طاهری