دوره و شماره: دوره 11، 3 (پیاپی43) - شماره پیاپی 43، فروردین 1400 
2. تاثیر آموزش به شیوه وب کوئست بر انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

صفحه 27-45

سیده مرضیه موسوی بیدله؛ وحید فلاح؛ صدرالدین ستاری؛ عظیمه متکلم؛ حسن اصلان زاده