دوره و شماره: دوره 11، 4 (پیاپی44) - شماره پیاپی 44، تیر 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه الگوی فراترکیب شایستگی های مدرسان دوره های یادگیری الکترونیکی

صفحه 5-25

انسیه رمضان پور؛ جواد پورکریمی؛ سید امید فاطمی؛ داوود معصومی