دوره و شماره: دوره 12، 1 (پیاپی45) - شماره پیاپی 45، پاییز 1400 
7. بررسی وضعیت مدارس ابتدایی هوشمند منطقه 15 شهر تهران بر اساس مدل مفهومی مدرسه هوشمند

صفحه 131-152

شبنم السادات اخوان نوری؛ مژگان حیدری؛ منیژه احمدی؛ شقایق سادات اخوان نوری