دوره و شماره: دوره 12، 2 (پیاپی46) - شماره پیاپی 46، دی 1400 
2. ارائه مدلی جامع جهت ارزیابی اثربخشی طرح‌های بازی‌پردازی در محیط‌های آنلاین

صفحه 27-47

محسن رهبری؛ ندا سلیمانی؛ محمد سلطانی فر؛ عطاء اله ابطحی؛ افسانه زمانی مقدم


5. شناسایی عوامل و معیارهای اعتباربخشی نهادهای آموزش عالی در محیط یادگیری الکترونیکی

صفحه 89-108

خدایار ابیلی؛ زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی