دوره و شماره: دوره 12، 3(پیاپی47) - شماره پیاپی 47، فروردین 1401 
8. تدوین مدل ارتباطی فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش

صفحه 145-164

شاپور اتحادنژاد؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد؛ طاهره اتحادنژاد