اهداف و چشم انداز

فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، مقاله‌های علمی-پژوهشی را به زبان فارسی و به منظور توسعه دانش علوم تربیتی و ارایه نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی منتشر می کند.

حوزه‌ فعالیت نشریه، در زمینه کاربرد فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی با گرایش­ های مدیریت آموزشی، برنامه­ ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی و روانشناسی تربیتی، است.