اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید صفاریان همدانی

مدیریت آموزشی استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

saeid.saffarianiausari.ac.ir

سردبیر

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

www.taghvaeeyazdi.ir
m_taghvaeeyazdiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فاطمه هاشم نژاد آبرسی

جامعه شناسی توسعه استادیار، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

t_hashemnejadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسن پرداختچی

آموزش و پرورش استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-pardakhtchisbu.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir

دکتر حسن رستگارپور

تکنولوژی آموزشی دانشیار دانشگاه خوارزمی

h_rast1yahoo.com

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

فن‏‎آوری آموزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ezaraiiyahoo.com

دکتر بی بی عشرت زمانی

آموزش و پرورش استاد دانشگاه اصفهان

nhdzamaniyahoo.com

دکتر سید علی سیادت

آموزش و پرورش دانشیار دانشگاه اصفهان

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر محمد صالحی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

drsalehiiausari.ac.ir

دکتر ترانه عنایتی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

tenayatiyahoo.com

دکتر داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‎های آموزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

norooziatu.ac.ir

دکتر هاشم فردانش

آموزش و پرورش دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir

دکتر کیومرث نیازآذری

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

k.niazazarigmail.com

ویراستار انگلیسی

محمدتقی قاسمی

زبان شناسی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

mohamad.t.ghasemi54gmail.com

ویراستار ادبی

دکتر معصومه روحانی فرد

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

rohanifard4195gmail.com

کارشناس نشریه

ام البنین یوسفی

مدیریت آموزشی کارشناس دفتر فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ictedu.iausari.ac.ir
icteduiausari.ac.ir
09199260907

صفحه آرا

ام البنین یوسفی

مدیریت آموزشی کارشناس دفتر فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ictedu.iausari.ac.ir
icteduiausari.ac.ir