اصول اخلاقی انتشار مقاله

فرم اصالت مقاله فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فرم تعارض منافع فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

سردبیر و اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی و سایر همکاران فصلنامه متعهد هستند که:

 • اصول محرمانگی در مورد مقالات و  نویسندگان و داوران را رعایت نمایند.
 • تنها معیار پذیرش یا رد مقالات رسیده به مجله، نظرات داوران باشد.
 • در اولین فرصت نسبت به رسیدگی به امور مقالات در هر مرحله‌ای از فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ مقالات اقدام نمایند.

نویسندگان مقاله متعهد می‌شوند که در جریان تحقیق آنان، از مرحله شروع تا گزارش نهایی، هیچ یک از رفتارهای پژوهشی سوء زیر رخ نداده است و نخواهد داد:

 • تحریف یا تغییر نتایج حاصل از پژوهش و داده‌سازی به صورتی که نتایج مورد گزارش در دنیای واقعی رخ نداده باشند.
 • کپی‌برداری از کار دیگران بدون این که در متن و فهرست منابع مقاله به آن اشاره شود.
 • ارجاع کذب به منابعی که توسط نویسنده(گان) مطالعه نشده باشد.
 • گزارش دوباره مطالب تمام یا بخشی از مقاله منتشر شده دیگر از هر یک از نویسندگان مقاله یا نویسنده دیگر بدون این که به این موضوع در متن مقاله اشاره شده باشد.
 • افزودن نام دیگران به مقاله به عنوان نویسنده، بدون آن که نقشی رسمی در تحقیق داشته باشد.
 • حذف نام نویسنده(گانی) که در انجام پژوهش به صورت رسمی یا عملیاتی مشارکت داشته‌اند.
 • عدم رعایت حقوق مادی و معنوی شخص حقیقی یا حقوقی در تنظیم مقاله یا اعلام نتیجه تحقیقات.
 • عدم گزارش داده‌های از دست رفته یا حذف داده‌های پرت.
 • عدم رعایت تقدم و تأخر مشارکت‌کنندگان در مقاله بر اساس معیارهای مورد پذیرش جامعه محققان.
 • ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر داخلی یا خارجی (مقالات ارایه شده به صورت خلاصه مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشند، می‌توانند در قالب مقاله کامل ارایه شوند).

هم‎چنین نویسندگان مقاله به صورت اخلاقی متعهد می شوند که:

 • مسؤولیت صحت و سقم مطالب نوشته شده خود را به لحاظ علمی و حقوقی می‌پذیرند.
 • همه آنان مطالب مقاله را مطالعه نموده و با تمامی دیدگاه‌های مطرح شده در آن موافق هستند.
 • هر زمانی که متوجه اشتباهی عمدی یا سهوی در مقاله خود شوند، خواه از طرف آنان رخ داده باشد یا از طرف کادر مجله، مراتب را به صورت کتبی به مجله گزارش نمایند.
 • مقاله‌های ارسالی در زمینه تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده‌(گان) است.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأیید استاد راهنما و مسؤولیت وی است.
 • نظرات داوران را تا جایی که علمی می‌دانند اعمال نموده و در پاسخ به نظرات آنان جانب ادب و احترام را رعایت نمایند.

 

*****ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد.

 

استادان گرانقدری که به عنوان داور فصلنامه زحمت داوری مقالات ارسالی به عهده آنان است، متعهد هستند:

 • تنها بر اساس معیارهای علمی مقالات را مورد داوری قرار دهند.
 • اصول امانت‌داری و محرمانگی را در مورد کلیه مطالب مقاله و در کلیه مراحل داوری رعایت نمایند.
 • در صورتی که تمایل به داوری مقالات نداشته، مقاله در تخصص ایشان نیست یا به دلیل کمبود وقت، مراتب را در اولین فرصت ممکن به مجله اعلام نمایند.
 • مقالات را به موقع داوری و برای مجله ارسال نمایند و آن را به مدت طولانی بدون داوری نگه ندارند.
 • در صورتی که به هر یک از مظاهر داده‌سازی، عدم شفافیت در گزارش نتایج و منابع، یا با هر گونه عمل خلاف اخلاق پژوهش و انتشار نتایج پژوهش‌های علمی دیگری در مقاله مواجه شوند، سردبیر مجله را در جریان قرار دهند.
 • ارجاعات مقاله در متن و فهرست را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که مغایرتی ملاحظه شد، آن را در داوری مورد توجه قرار دهند.
 • اگر مقاله‌ای را قابل انتشار و اصلاح تشخیص می‌دهند تا حد ممکن نسبت به مطالعه و نقد و تحلیل آن اقدام نموده و در حد ممکن با پیشنهادات سازنده خود موجب ارتقای سطح کیفی مقاله گردند.
 • در بیان اشکالات مقاله، ادب و احترام نویسندگان را رعایت نمایند.