نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرامش شهروندان نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران) [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 41-56]
 • آزمون طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 5-26]
 • آزمون متمرکز مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 109-127]
 • آسیب دیده شنوایی مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 23-40]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-91]
 • آسیب‌های روانی- اجتماعی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 111-128]
 • آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 85-103]
 • آشنایی با قانون و مقررات تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • آمادگی الکترونیکی رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 119-139]
 • آمادگی آموزش الکترونیکی طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • آمادگی برای حضور در دوره های الکترونیکی رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 21-42]
 • آموزش مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 117-129]
 • آموزش تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 129-149]
 • آموزش ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 53-65]
 • آموزش رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 85-100]
 • آموزش تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 139-155]
 • آموزش آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 19-33]
 • آموزش کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 131-146]
 • آموزش تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 63-80]
 • آموزش تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • آموزش ابتدایی بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 45-65]
 • آموزش از دور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 41-55]
 • آموزش از دور طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 19-39]
 • آموزش از دور ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 147-166]
 • آموزش از راه دور طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 79-98]
 • آموزش از راه دور آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خود‌آموزی دانش‌آموزان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 87-107]
 • آموزش از راه دور مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 49-69]
 • آموزش از راه دور ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 19-35]
 • آموزش از طریق تلفن همراه مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 55-65]
 • آموزش از طریق تلفن همراه امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • آموزش الکترونیک تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 65-81]
 • آموزش الکترونیک تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • آموزش الکترونیکی ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 37-58]
 • آموزش الکترونیکی ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 53-65]
 • آموزش الکترونیکی امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 101-116]
 • آموزش الکترونیکی آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • آموزش الکترونیکی ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 75-93]
 • آموزش الکترونیکی تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • آموزش الکترونیکی بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 133-159]
 • آموزش الکترونیکی ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 5-29]
 • آموزش الکترونیکی طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • آموزش الکترونیکی ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 23-58]
 • آموزش الکترونیکی چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 59-81]
 • آموزش بهداشت مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 113-127]
 • آموزش به کمک کامپیوتر آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • آموزش بهورزی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 113-127]
 • آموزش بورس بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • آموزش‌پذیر اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • آموزش ترکیبی مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 113-127]
 • آموزش تکنولوژی بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 61-83]
 • آموزش تلفیقی مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 39-57]
 • آموزش ریاضی ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 137-153]
 • آموزش زیست محیطی پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 5-20]
 • آموزش سنتی مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 39-57]
 • آموزش شهروندی تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • آموزش شهروندی مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 121-141]
 • آموزش ضمن خدمت بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 35-50]
 • آموزش ضمن خدمت مجازی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 97-122]
 • آموزش عالی بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 23-42]
 • آموزش عالی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • آموزش عالی بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 131-151]
 • آموزش عالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 41-55]
 • آموزش عالی بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 127-144]
 • آموزش عالی رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • آموزش عالی طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 5-26]
 • آموزش عالی رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 5-18]
 • آموزش عالی ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شیراز [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • آموزش عالی بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 39-58]
 • آموزش عالی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 5-37]
 • آموزش عالی طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • آموزش عالی اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 161-180]
 • آموزش عالی امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • آموزش عالی تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 89-109]
 • آموزش عالی تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 27-48]
 • آموزشگاه کامپیوتر آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 5-28]
 • آموزش مبتنی بر یادگیری سیار تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • آموزش مبتنی بر رایانه تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • آموزش مبتنی بر وب تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • آموزش مجازی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • آموزش مجازی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • آموزش مجازی بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 127-144]
 • آموزش مجازی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 143-162]
 • آموزش مجازی بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 35-50]
 • آموزش مجازی طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 19-39]
 • آموزش مجازی بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 161-176]
 • آموزش مجازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • آموزش مجازی بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • آموزش مجازی شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 105-125]
 • آموزش محاسبه ذهنی- چرتکه ای تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 5-21]
 • آموزش محیط زیست رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 23-40]
 • آموزش محیط زیست اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 79-95]
 • آموزش محیط زیست تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 27-43]
 • آموزش موضوعات پیچیده اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • آموزش های الکترونیکی ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شیراز [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • آموزش های زیست محیطی رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 119-139]
 • آموزش های مهارت محور بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 69-84]
 • آموزش و پرورش بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 35-50]
 • آموزش و پرورش رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 97-115]
 • آموزش و پرورش شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 105-125]
 • آموزش و پرورش طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • آموزه‌های دینی و مذهبی تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]

ا

 • ابراز وجود تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 111-129]
 • ابزارهای آموزشی رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 67-86]
 • ابعاد رفتاری تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 41-59]
 • ابعاد شخصیتی تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 65-81]
 • ابهام گریزی بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 5-26]
 • اثربخشی تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 93-102]
 • اثربخشی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 49-62]
 • اثربخشی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • اثربخشی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 97-122]
 • اثربخشی ‌سازمانی بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 39-59]
 • اثر‌بخشی هویت ملی تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • اجتماع یادگیری بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 133-159]
 • اجتناب و پریشانی اجتماعی واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 145-158]
 • احساس تنهایی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 127-144]
 • احساس تنهایی رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 23-5]
 • اختلالات رفتاری تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 41-59]
 • اختلال توجه/فزون‌کنشی تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 67-87]
 • اختلال در کنش اجتماعی تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]
 • اداره کل ورزش و جوانان ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-163]
 • ارتباط رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • ارتباطات اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 79-95]
 • ارتباط شبکه‎ای رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 77-97]
 • ارتباط شغلی بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 95-115]
 • ارتباط‌گرایی ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 5-29]
 • ارزیابی ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 23-39]
 • ارزیابی ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • ارزیابی ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 95-118]
 • ارزیابی سامانه شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 55-75]
 • ارزیابی عملکرد تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-22]
 • ارزیابی کیفیت ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شیراز [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • ارزشیابی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • ارزشیابی طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 79-98]
 • ارزشیابی آموزشی ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 129-146]
 • ارزش‌یابی تکوینی امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 101-116]
 • ارزش‌مندی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 97-122]
 • ارزش‌های محوری رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • ارسال پیام کوتاه اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • اساتید شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 5-25]
 • اساتید تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 49-67]
 • استادان مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 67-78]
 • استادان امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 101-116]
 • استادان بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 39-58]
 • استانداردها بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 149-173]
 • استان زنجان سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 107-126]
 • استان مازندران امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 101-116]
 • استراتژی رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • استرس ادراک شده رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 45-61]
 • استفاده از اینترنت اینترنت و دین‌داری جوانان (مورد: دختران و پسران 19 تا 30 ساله شهر اصفهان) [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 21-43]
 • استفاده از فاوا بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 143-164]
 • استفاده افراطی از تلفن همراه رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 115-132]
 • استفاده مفرط از اینترنت رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 45-61]
 • اشتیاق به رایانه واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 145-158]
 • اشتغال تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 63-80]
 • اصفهان آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 5-28]
 • اضطراب اجتماعی واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 145-158]
 • اضطراب اجتماعی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 97-117]
 • اضطراب رایانه رابطه بین سبک‌های یادگیری (فعال ـ تأملی، گام به گام ـ کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 84-104]
 • اضطراب رایانه پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 131-148]
 • اضطراب رایانه رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 117-141]
 • اضطراب شنیداری تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 87-111]
 • اضطراب کامپیوتر آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 5-28]
 • اضطراب و اختلالات خواب تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]
 • اعتیاد رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 95-107]
 • اعتیاد رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 99-112]
 • اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 61-77]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 59-73]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 39-57]
 • اعتیاد به اینترنت مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 25-46]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 23-5]
 • اعتیاد به بازی های ویدیویی رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 119-141]
 • اعتیاد به پیامک رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 111-126]
 • اعتیاد به تلفن همراه رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 59-73]
 • اعتیاد به فضای مجازی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 105-124]
 • اعتبار بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • اعتباریابی آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 5-28]
 • اعتباریابی طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 29-52]
 • اعتباریابی رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 117-141]
 • اعتبارسنجی اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 161-180]
 • اعتماد آموزشی رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 127-144]
 • اعتماد به فن آوری تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 101-119]
 • اعضای هیأت علمی آسیب شناسی موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 113-129]
 • اعضای هیأت علمی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 105-126]
 • اعضای هیأت علمی بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 127-144]
 • اعضای هیأت علمی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 141-159]
 • افت تحصیلی رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 123-137]
 • افت تحصیلی رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 111-126]
 • افسردگی تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]
 • اقتصادی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • الزامات بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 39-58]
 • الگو طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 5-26]
 • الگو شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 61-81]
 • الگویابی علی بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 5-26]
 • الگوی پذیرش فناوری تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 87-106]
 • الگوی پذیرش فن‌آوری از دور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 41-55]
 • الگوی چهار مؤلفه‌ای اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • الگوی طراحی آموزشی گانیه تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 131-147]
 • الگوی طراحی آموزشی مریل مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 25-40]
 • الگوهای ارتباطی خانواده رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 39-57]
 • امکانات جانبی رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 107-126]
 • امکان سنجی امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 23-36]
 • امکان سنجی امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • ایمیل امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 101-116]
 • اینترنت رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 95-107]
 • اینترنت شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • اینترنت رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • اینترنت تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 59-75]
 • اینترنت آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 111-128]
 • اینترنت شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 27-43]
 • اینترنت بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • اندازه وب سایت ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • انسان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • انعطاف‌پذیری رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 117-134]
 • انگیزش اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 67-87]
 • انگیزش بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 143-164]
 • انگیزش تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 107-129]
 • انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 27-43]
 • انگیزش تحصیلی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • انگیزش تحصیلی تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 141-168]
 • انگیزش‎تحصیلی تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 141-160]
 • انگیزش شغلی و دانش شغلی تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 129-149]
 • انگیزه رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 5-17]
 • انگیزه پیشرفت تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 45-66]
 • انگیزه پیشرفت آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 19-33]
 • انگیزه پیشرفت تحصیلی تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 5-25]
 • انگیزه پیشرفت ریاضی نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 89-113]
 • انگیزه تحصیلی رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 123-137]
 • انگیزه‌ی تحصیلی تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • انیمیشن‌های داستانی بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 91-110]
 • انواع تعامل طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 19-39]
 • اهداف آموزش عالی بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 131-151]
 • اهداف روانی-حرکتی ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 121-138]
 • اهداف شناختی ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 121-138]
 • اهمال‌کاری تحصیلی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 127-144]
 • اولویت بندی تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 93-77]

ب

 • بارشناختی بیرونی مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 25-40]
 • بازی‎ها‎ی رایانه‎ای خشن تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 23-41]
 • بازی‎های رایانه‎ای رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 5-20]
 • بازی‎های رایانه‎ای تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]
 • بازی دالان سبز تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 139-155]
 • بازی رایانه‌ای تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 139-155]
 • بازی رایانه‌ای مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 75-90]
 • بازی رایانه‌ای آموزشی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 77-99]
 • بازی‌ رایانه‌ای آموزشی بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 65-89]
 • بازی‌های آموزشی رایانه‌ای تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 23-39]
 • بازی های رایانه ای تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • بازی های رایانه ای تأثیر بازی‌های رایانه ای خشن و راهبردی بر زمان واکنش انتخابی و پاسخ تکانشی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 135-150]
 • بازی های رایانه ای رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 123-137]
 • بازی های رایانه ای تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 77-97]
 • بازی های رایانه‌ای رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 97-117]
 • بازی‌های رایانه‌ای نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 89-113]
 • بازی‌های رایانه‌ای تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 41-59]
 • بازی‌های رایانه‌ای مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 47-62]
 • بازی‌های رایانه‌ای آموزشی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 107-129]
 • بازی‌های سنتی ایرانی مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 47-62]
 • بازی های ویدیویی و رایانه ای فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 107-127]
 • بازی وار سازی ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • بانک ملی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 116-135]
 • بانک های اطلاعاتی شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 37-47]
 • باورهای انگیزشی کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 131-146]
 • باورهای انگیزشی مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 63-84]
 • باورهای هوشی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 59-76]
 • برداشت از مفهوم یادگیری رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • برنامه آموزشی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-171]
 • برنامه درسی طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 43-66]
 • برنامه درسی ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 75-93]
 • برنامه درسی بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 61-83]
 • برنامه‌ی درسی معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 115-135]
 • برنامه درسی علوم اول متوسطه طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 155-173]
 • برنامه درسی قصد شده بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 45-65]
 • برنامه درسی مبتنی بر موک اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 161-180]
 • برنامه درسی مجازی طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 155-173]
 • برنامه های درسی تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 89-109]
 • برند شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • بلوغ مدیریت ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 69-87]
 • بنیاد شهید رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 25-39]
 • بهبود عملکرد بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 129-144]
 • بهبود عملکرد خواندن آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • بهداشت اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • بهداشت روانی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 99-112]
 • بهره‌وری تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 129-149]

پ

 • پایایی اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 21-39]
 • پایاسازی طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 29-52]
 • پادکست پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 5-20]
 • پادکست تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 5-18]
 • پادکست آموزشی تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 5-18]
 • پیاده سازی گیمیفیکیشن ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • پاسخ تکانشی تأثیر بازی‌های رایانه ای خشن و راهبردی بر زمان واکنش انتخابی و پاسخ تکانشی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 135-150]
 • پایگاه Web of Science ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 27-46]
 • پایگاه های اطلاعاتی تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 109-131]
 • پیامدهای اجتماعی بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 151-170]
 • پیامدهای یادگیری بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 151-170]
 • پایه اول ابتدایی آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • پتروشیمی شازند عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 67-83]
 • پداگوژیکی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • پدیدارشناسی بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • پدیدارشناسی " پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 76-61]
 • پذیرش فن آوری تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 101-119]
 • پذیرش فن‌آوری اطلاعات رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 51-70]
 • پذیرش فن‌آوری اطلاعات بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 5-26]
 • پرخاشگری فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 107-127]
 • پرخاشگری رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 119-141]
 • پرخاشگری تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 23-41]
 • پرخاشگری مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 25-46]
 • پرسش‌نامه رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 117-141]
 • پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 29-52]
 • پرسش‌نامه نگرش به اینترنت جونز و کلارک اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 21-39]
 • پرسشنامه یوزلرن آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • پژوهش کیفی بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • پژوهش کیفی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 5-37]
 • پسر بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 95-128]
 • پیش از دبستان بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 65-89]
 • پیش‌بینی مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 109-127]
 • پیش دانسته‌های ریاضی نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 89-113]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 103-115]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 85-103]
 • پیشرفت تحصیلی تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 127-143]
 • پیشرفت تحصیلی تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 45-66]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 149-173]
 • پیشرفت تحصیلی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • پیشرفت تحصیلی پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 143-155]
 • پیشرفت تحصیلی تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 23-39]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 55-70]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 131-145]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 23-40]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 5-23]
 • پیشرفت تحصیلی نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 83-98]
 • پیشرفت تحصیلی ریاضی نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 89-113]
 • پیشینه زبان نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 89-113]

ت

 • تجربه نسبت به استفاده بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • تحرک اجتماعی طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 81-110]
 • تحلیل سلسه مراتبی فازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 109-129]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 121-141]
 • تحلیل شکاف تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 111-129]
 • تحلیل عامل بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 95-128]
 • تحلیل عاملی شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 97-116]
 • تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 41-25]
 • تحلیل عاملی تأییدی آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • تحلیل محتوا بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 71-88]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 71-95]
 • تحلیل محتوا آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 5-21]
 • تحلیل محتوای کیفی بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 133-159]
 • تحمل پریشانی مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 33-53]
 • تحمل پریشانی و دانشجویان رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 115-132]
 • تحول اجتماعی طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 81-110]
 • تخته‌های هوشمند تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 87-106]
 • تدریس مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 103-115]
 • تراکم دانش آموزان عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-20]
 • تربیت نیروی متخصص بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 131-151]
 • ترس از ارزیابی منفی رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 61-77]
 • ترس از ارزیابی منفی واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 145-158]
 • تصاویر گرافیکی پویا و ایستا تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 63-76]
 • تصویر سازمانی شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 27-43]
 • تضمین کیفیت تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 93-77]
 • تعامل تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 27-48]
 • تعهد سازمانی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 25-39]
 • تعهد عاطفی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 25-39]
 • تفاوت‌های فردی رابطه بین سبک‌های یادگیری (فعال ـ تأملی، گام به گام ـ کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 84-104]
 • تفاوت‌های فردی تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • تفکر انتقادی بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 149-173]
 • تفکر انتقادی مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 39-57]
 • تفکر انتقادی رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 5-18]
 • تفکر انتقادی مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 47-62]
 • تفکر خلاق رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • تکنیک AHP شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 85-109]
 • تکنیک دلفی شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 41-61]
 • تکنیک دلفی شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 5-25]
 • تکنیک دیماتل بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 89-112]
 • تلفن همراه بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 95-128]
 • تلفن همراه شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • تلفن همراه بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • تلفن همراه بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 87-106]
 • تلفن همراه رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 107-126]
 • تلفن همراه بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 5-21]
 • تلفن ‌همراه آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 111-128]
 • تلویزیون رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 23-40]
 • تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • تمایل کاربر ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 143-162]
 • تنظیم شناختی هیجان مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 25-46]
 • توانمند‌سازی رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 85-100]
 • توانمندسازی روان‌شناختی رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 101-117]
 • توانمندسازی روان‌شناختی رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 97-115]
 • توانمندسازی روان‌شناختی رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 5-24]
 • توانمندسازی روان‌شناختی توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 145-160]
 • توانمندسازی روا‌ن‌شناختی رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 63-82]
 • توانمندسازی کارکنان ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 65-86]
 • توانمندسازی کارکنان تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 49-67]
 • توسعه نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • توسعه امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 23-36]
 • تولیدات علمی تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 109-131]

ج

 • جامعه بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • جامعه اطلاعاتی بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 5-21]
 • جانشین پروری " تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 91-114]
 • جزوه آموزشی اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • جست‌وجوی اطلاعات رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • جنسیت رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • جوانان اینترنت و دین‌داری جوانان (مورد: دختران و پسران 19 تا 30 ساله شهر اصفهان) [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 21-43]
 • جوانان طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 81-110]

چ

 • چابکی تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 5-21]
 • چابکی دانشگاهی تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 5-21]
 • چابکی سازمانی تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 43-65]
 • چابکی سازمانی رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 155-182]
 • چالش‎ها بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • چشم انداز زمانی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 99-112]
 • چندرسانه ای تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 71-95]
 • چندرسانه ای تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 27-43]
 • چندرسانه‌ای اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • چندرسانه‌ای تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 5-19]
 • چند‌رسانه‌ای مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 23-40]
 • چندرسانه‌ای آموزشی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 5-22]
 • چندرسانه‌ای آموزشی تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 123-140]
 • چند رسانه ای آموزشی تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 63-76]
 • چند‌رسانه ای آموزشی بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • چندرسانه ای تعاملی مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 117-129]
 • چند‌رسانه‌ای دیجیتال مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 113-127]
 • چند رسانه ای غیرتعاملی مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 117-129]
 • چندرسانه ای ها اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 67-87]

ح

 • حداقل مربعات جزیی (PLS) رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • حفظ محیط زیست تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • حل مسأله رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • حمایت مدیران تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • حمایت مدیریت ارشد تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 116-135]

خ

 • خانواده بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • خدمات الکترونیکی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 67-92]
 • خدمات بخش اطلاع‌رسانی شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 41-58]
 • خشن و غیرخشن فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 107-127]
 • خلاقیت تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 49-62]
 • خلاقیت بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 89-112]
 • خلاقیت تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 127-143]
 • خلاقیت رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 117-134]
 • خلاقیت تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 23-39]
 • خلاقیت مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 5-23]
 • خلاقیت اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-171]
 • خلاقیت کارکنان رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 51-70]
 • خلاقیت ونوآوری و آموزش عالی برخط عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • خواندن آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • خود‌آموزی آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خود‌آموزی دانش‌آموزان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 87-107]
 • خود تنظیمی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • خود تنظیمی یادگیری رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 129-113]
 • خود تنظیمی تحصیلی رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 129-154]
 • خودراهبری در یادگیری رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • خودکارآمدی اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • خودکارآمدی پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 25-47]
 • خودکارآمدی رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 101-117]
 • خودکارآمدی تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 85-108]
 • خودکارآمدی رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 21-45]
 • خودکارآمدی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 45-60]
 • خودکارآمدی تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • خود کارآمدی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • خودکارآمدی رایانه تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 65-83]
 • خودکارآمدی رایانه‌ای رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 23-38]
 • خودکارآمدی ریاضی اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 67-87]
 • خودکنترلی رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • خود کنترلی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 97-117]
 • خود کنترلی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • خودمدیریتی رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • خود هوشیار شناختی تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 71-87]

د

 • داده‌کاوی مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 109-127]
 • دارابودن کامپیوتر شخصی تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 41-58]
 • داستان‌گویی تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 5-19]
 • داستان گویی دیجیتال تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 87-111]
 • دانش‌آفرینی عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • دانش آفرینی سازمانی بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 146-131]
 • دانش آموز بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • دانش آموز نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 89-108]
 • دانش آموزان مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 103-115]
 • دانش آموزان تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 65-81]
 • دانش آموزان تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 77-97]
 • دانش آموزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-171]
 • دانش آموزان مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 25-46]
 • دانش آموزان رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 23-5]
 • دانش آموزان ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 45-64]
 • دانش‌آموزان تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 141-160]
 • دانش‌آموزان تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 139-155]
 • دانش‌آموزان بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 5-21]
 • دانش‌آموزان رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 127-144]
 • دانش‌آموزان رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 39-57]
 • دانش‌آموزان اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 59-76]
 • دانش‌آموزان مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 33-53]
 • دانش‌آموزان تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • دانش‌آموزان تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 67-87]
 • دانش‎آموزان رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 5-20]
 • دانش آموزان ابتدایی بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 169-192]
 • دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 55-70]
 • دانش‌آموزان پایه نهم ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 137-153]
 • دانش آموزان پسر تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 59-75]
 • دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 47-62]
 • دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 131-145]
 • دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 5-22]
 • دانش‌آموز محوری شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 41-61]
 • دانشبران آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 5-28]
 • دانشجو بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 95-128]
 • دانشجو شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • دانشجویان مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 67-78]
 • دانشجویان آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-91]
 • دانشجویان بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 5-21]
 • دانشجویان تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 41-58]
 • دانشجویان اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 21-39]
 • دانشجویان شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 41-58]
 • دانشجویان بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • دانشجویان پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 25-47]
 • دانشجویان رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 107-126]
 • دانشجویان تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • دانشجویان رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 61-77]
 • دانشجویان رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 5-17]
 • دانشجویان تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 5-18]
 • دانشجویان تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 85-108]
 • دانشجویان آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 111-128]
 • دانشجویان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 111-129]
 • دانشجویان بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 151-170]
 • دانشجویان رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 21-45]
 • دانشجویان رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 99-112]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 37-47]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 99-117]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 101-121]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 146-131]
 • دانشجویان دانشگاه پیام نور طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 29-52]
 • دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • دانش سلامت تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 113-129]
 • دانش فناوری بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 45-65]
 • دانشگاه ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 53-65]
 • دانشگاه شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 27-43]
 • دانشگاه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 141-159]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 39-53]
 • دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 67-78]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 65-86]
 • دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 105-126]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 67-92]
 • دانشگاه الکترونیک شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 5-25]
 • دانشگاه باز و از دور طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 5-26]
 • دانشگاه پیام نور طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 79-98]
 • دانشگاه پیام نور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 41-55]
 • دانشگاه پیام نور پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 25-47]
 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 99-117]
 • دانشگاه تربیت مدرس ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • دانشگاه تهران بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 87-106]
 • دانشگاه تهران تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 109-131]
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 55-75]
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 109-127]
 • دانشگاه خوارزمی بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 5-21]
 • دانشگاه خوارزمی ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 27-46]
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 129-144]
 • دانشگاه فرهنگیان بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 45-65]
 • دانشگاه فرهنگیان گلستان رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 129-154]
 • دانشگاه مازندران شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 41-58]
 • دانشگاه مجازی بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 131-151]
 • دانشگاه مجازی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 19-35]
 • دانشگاه نسل چهارم بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 41-25]
 • دانشگاه های شهر تهران آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • دانش محتوایی توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 151-173]
 • دبیران بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 57-70]
 • دبیران رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 85-100]
 • دبیران شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 61-81]
 • دبیران بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 143-164]
 • دبیران بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 5-26]
 • دبیرستان های شهر یزد بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 143-164]
 • دیپلماسی علم و فناوری رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 155-182]
 • دختر بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 95-128]
 • درس ریاضی تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 23-38]
 • درس ریاضی اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 67-87]
 • درس ریاضی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 109-129]
 • درس ریاضی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • درس زبان انگلیسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 109-129]
 • درس علوم تجربی پایه پنجم تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 45-66]
 • درک فرهنگی تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • درک مطلب تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 131-143]
 • درمان اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • دسترسی به اینترنت تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 41-58]
 • دین‌داری اینترنت و دین‌داری جوانان (مورد: دختران و پسران 19 تا 30 ساله شهر اصفهان) [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 21-43]
 • دوره ابتدایی واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • دوره آموزش ضمن خدمت ICDL بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 63-83]
 • دوره کارشناسی ارشد مجازی چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 59-81]
 • دوره متوسطه شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 97-116]
 • دوره متوسطه تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 77-97]
 • دوره متوسطه شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 139-153]
 • دوره‌ متوسطه شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 105-125]
 • دوره‌ی متوسطه نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 89-108]
 • دوره متوسطه اول مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 63-84]
 • دوره های آموزشی بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 129-144]
 • دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 79-94]

ذ

 • ذهنیت فلسفی رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 129-113]

ر

 • رایانه رابطه بین سبک‌های یادگیری (فعال ـ تأملی، گام به گام ـ کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 84-104]
 • ریاضی تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 5-21]
 • راهبرد رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • راهبردی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • راهبردها تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 89-109]
 • راهبردهای یادگیری خودتنظیم مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 63-84]
 • راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 131-147]
 • راهبردهای یاگیری خودتنظیمی رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 21-42]
 • راهبردهای شناختی رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • راهبردهای فراشناختی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 23-38]
 • راهبردهای فراشناختی رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • راه کارها شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 37-47]
 • رتبه ترافیک ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • رسانه آموزشی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 23-40]
 • رسانه تعاملی مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 59-74]
 • رسانه غیر‌تعاملی مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 59-74]
 • رسانه ملی نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران) [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 41-56]
 • رسانه‌ها شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 27-43]
 • رسانه‌های اجتماعی نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 89-108]
 • رسانه‎های اطلاعاتی بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 5-21]
 • رسانه‌های جمعی رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 23-40]
 • رشد تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 65-81]
 • رشد اجتماعی بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 91-110]
 • رشد اخلاقی رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 111-126]
 • رشد حرفه ای معلمان فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 165-183]
 • رشد مهارت‌های اجتماعی اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • رضایت الکترونیکی دانشجویان رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 67-92]
 • رضایت تحصیلی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 81-99]
 • رضایت دانشجویان ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 53-65]
 • رضایت‌مندی شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 41-58]
 • رضایت‌مندی آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خود‌آموزی دانش‌آموزان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 87-107]
 • رضایت‌مندی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 97-122]
 • رضایت‌مندی رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • رغبت در یادگیری رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • رفتار استفاده از فن آوری تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 101-119]
 • رفتار اطلاع‌یابی نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 89-108]
 • رفتار و روابط اجتماعی تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • رهبری رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • روایی اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 21-39]
 • روایی بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • روابط انسانی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 139-162]
 • روش تدریس تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 77-93]
 • روش تدریس سنتی مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 21-36]
 • روش تدریس سنتی تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • روش ترکیبی بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 161-176]
 • روش چندرسانه‌ای مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 25-40]
 • روش دلفی بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 89-112]
 • روش سنتی مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 25-40]
 • روش مشارکتی پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 5-20]
 • روش های آموزشی مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 55-65]
 • روش های پیشگیری اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • رویکرد تکنولوژیکی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • رویکرد داده‌بنیاد اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 161-180]
 • رویکرد ساختن‌گرایی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • رویکرد سازنده‌گرایی مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 27-44]
 • رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 23-36]
 • رویکرد مجازی بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 41-25]

ز

 • زبان آموزان تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 87-111]
 • زبان انگلیسی رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • زبان انگلیسی عمومی تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 5-23]
 • زبان و گفتار مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 23-40]
 • زیرساخت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • زیرساخت سخت‌افزاری ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 121-138]
 • زیرساخت فن‌آوری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 109-129]
 • زمان واکنش انتخابی تأثیر بازی‌های رایانه ای خشن و راهبردی بر زمان واکنش انتخابی و پاسخ تکانشی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 135-150]

س

 • ساختار تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 71-95]
 • ساخت‌گرایی ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 5-29]
 • ساری رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 23-5]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 131-145]
 • سازگاری اجتماعی بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 91-110]
 • سازگاری اجتماعی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 111-129]
 • سازگاری اجتماعی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 45-60]
 • سازگاری ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • سازگاری تحصیلی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 39-57]
 • سازگاری تحصیلی تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 67-87]
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 69-84]
 • سازمان‌دهنده‌های تصویری تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 113-129]
 • سازمان فنی و حرفه ای تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 93-102]
 • سیاست سازمانی عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 71-85]
 • سیاستگذاری علمی بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 131-151]
 • سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 101-119]
 • سامانه دانشگاهی شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 55-75]
 • سبک یادگیری رابطه بین سبک‌های یادگیری (فعال ـ تأملی، گام به گام ـ کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 84-104]
 • سبک بازی مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 75-90]
 • سبک محاوره‌ای تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 123-140]
 • سبک مدیریت کلاسی مداخله‌ای (معلم محوری) رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • سبک های یادگیری پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 143-155]
 • سبک‌های یادگیری مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 59-74]
 • سبک‌های یادگیری بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 161-176]
 • سبک‎های دلبستگی رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 61-77]
 • سبک های شناختی پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 143-155]
 • سخنرانی مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 55-65]
 • سرسختی روان‌شناختی پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 25-47]
 • سرمایه اجتماعی ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 147-166]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 81-99]
 • سرمایه ارتباطی مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 149-162]
 • سرمایه انسانی مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 149-162]
 • سرمایه انسانی توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 145-160]
 • سرمایه ساختاری مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 149-162]
 • سرمایه فکری تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 45-64]
 • سرمایه فکری مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 149-162]
 • سرمایه های فکری ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 69-87]
 • سیستم برنامه ریزی منابع سازمان طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • سیستم دانش آموزی تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 111-129]
 • سیستم فن‌آوری اطلاعات رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 117-134]
 • سیستم مدیریت یادگیری ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 19-35]
 • سیستم مدیریت یادگیری بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 39-58]
 • سیستم های اطلاعاتی تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 111-129]
 • سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 65-86]
 • سطوح شناختی بلوم تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 77-99]
 • سلامت اجتماعی رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 77-97]
 • سلامت روان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • سلامت روان رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 127-144]
 • سلامت روان تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]
 • سلامت روان رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 23-5]
 • سلامت روانی رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 5-20]
 • سنجش کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 131-146]
 • سنجش پیشرفت تحصیلی طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 5-26]
 • سهولت ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • سهولت درک شده بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 95-115]
 • سواد اطلاعاتی طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 29-52]
 • سواد اطلاعاتی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 105-126]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 5-17]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • سواد اطلاعاتی تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 43-65]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 21-45]
 • سواد اطلاعاتی بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 169-192]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 25-39]
 • سواد اطلاعاتی رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 155-182]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 129-154]
 • سواد اطلاعاتی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 81-99]
 • سواد اطلاعاتی بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 146-131]
 • سواد ‌اطلاعاتی مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 49-69]
 • سواد رایانه ای بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • سواد رسانه‌ای اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-171]
 • سواد رسانه‌ای معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 115-135]
 • سواد زیست محیطی رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 23-40]
 • سواد عمومی کامپیوتری بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 39-53]
 • سواد فن‌آوری اطلاعات رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 5-18]
 • سواد کامپیوتری رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • سودمندی ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • سودمندی درک شده بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 95-115]
 • سودمندی درک شده رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 51-70]

ش

 • شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 89-112]
 • شادکامی مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 39-57]
 • شایستگی شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 5-25]
 • شایستگی اجتماعی مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 25-46]
 • شبکه‎های اجتماعی رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 77-97]
 • شبکه اجتماعی رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 67-86]
 • شبکه اجتماعی ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 83-104]
 • شبکه اجتماعی آموزشگاهی ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 83-104]
 • شبکه‌های اجتماعی طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 81-110]
 • شبکه‌های اجتماعی ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 137-153]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 127-144]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 151-170]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 99-112]
 • شبکه و پشتیبانی عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 71-85]
 • شبیه‌سازی بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • شتیاق برای برقراری ارتباط مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 75-90]
 • شخصیت تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 65-83]
 • شرکت های کوچک و متوسط رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 119-139]
 • شرکت های کوچک و متوسط عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • ششم ابتدایی بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 71-88]
 • ششم ابتدایی تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 59-75]
 • شیمی تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 139-155]
 • شناختی اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • شهر اصفهان اینترنت و دین‌داری جوانان (مورد: دختران و پسران 19 تا 30 ساله شهر اصفهان) [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 21-43]
 • شهر الیگودرز تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 23-41]
 • شهرستان بندرانزلی تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 37-54]
 • شهروند الکترونیک بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 71-88]
 • شهروند الکترونیکی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 109-129]
 • شیوه سنتی مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 103-115]

ص

 • صلاحیت‌های حرفه‌ای تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • صنایع دستی و گردشگری شهر اصفهان رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 5-24]

ط

 • طبقه اجتماعیـ اقتصادی تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 41-58]
 • طراحی طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 43-66]
 • طراحی الگوی پداگوژیک بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 127-144]
 • طراحی آموزشی اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • طراحی برنامه درسی واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • طراحی برنامه درسی طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 155-173]
 • طراحی چندرسانه‌ای آموزشی تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 5-25]
 • طراحی مدل طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 19-39]

ظ

 • ظرفیت جذب تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 116-135]

ع

 • عامل تأثیرگذار وب ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • عامل فنی و محیطی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 141-159]
 • عدالت آموزشی بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 43-57]
 • عدالت آموزشی رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 127-144]
 • علم سنجی ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 27-46]
 • علوم تجربی تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 77-93]
 • عملکرد رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 145-167]
 • عملکرد اجرایی تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-22]
 • عملکرد آموزشی تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-22]
 • عملکرد انطباقی رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 63-82]
 • عملکرد پژوهشی تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-22]
 • عملکرد تحصیلی رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 5-20]
 • عملکرد تحصیلی رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 5-17]
 • عملکرد تحصیلی تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 85-108]
 • عملکرد تحصیلی بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 5-21]
 • عملکرد تحصیلی رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 45-61]
 • عملکرد تحصیلی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 97-117]
 • عملکرد تحصیلی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • عملکرد خانواده رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 119-141]
 • عملکرد دانش آموزان طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 43-66]
 • عملکرد سازمان تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 47-68]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 63-83]
 • عملکرد سازمانی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 116-135]
 • عملکرد شغلی بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 63-83]
 • عملکرد شغلی نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن‌آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • عملکرد شناختی مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 27-44]
 • عملکرد علمی ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 27-46]
 • عملکرد فردی بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 63-83]
 • عملکرد مدارس بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 149-173]
 • عناصرالگوی ‌بومی‌سازی معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 115-135]
 • عناصر برنامه‌درسی تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 87-106]
 • عوامل انسانی بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 79-94]
 • عوامل بازدارنده شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 101-121]
 • عوامل سخت‌افزاری بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 79-94]
 • عوامل فردی تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • عوامل فرهنگی عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 71-85]
 • عوامل کلیدی توفیق تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 93-77]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان شرقی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 61-89]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 5-37]
 • عوامل محیطی تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 83-99]
 • عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 37-58]
 • عوامل نرم‌افزاری بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 79-94]

ف

 • فاوا طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 43-66]
 • فراتحلیل فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 165-183]
 • فراتحلیل فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 107-127]
 • فراحافظه تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 107-129]
 • فراشناخت تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 107-129]
 • فراگیران رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 95-107]
 • فرآیند شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 41-66]
 • فرآیند یاددهی ـ یادگیری عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-20]
 • فرآیند یاددهی یادگیری بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 67-86]
 • فرآیند تحلیل شبکه (ANP) فازی ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 95-118]
 • فرآیند تدریس بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 57-70]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 59-73]
 • فرهنگی- اجتماعی نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 113-143]
 • فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خود‌آموزی دانش‌آموزان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 87-107]
 • فرهنگیان بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 35-50]
 • فیزیک پایه دوم تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 71-95]
 • فضای تلفیقی ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 83-104]
 • فضای ساختاری ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 147-166]
 • فضای مجازی رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • فضای واقعی رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • فعالیت های یاددهی-یادگیری بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 111-138]
 • فعالیت های آموزشی تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 37-54]
 • فن‎آوری اطلاعات شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 27-43]
 • فن‎آوری اطلاعات رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 173-184]
 • فن آوری تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 47-64]
 • فنآوری اطلاعات ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 23-39]
 • فن آوری اطلاعات بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 39-53]
 • فن آوری اطلاعات تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 93-102]
 • فن آوری اطلاعات ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 37-58]
 • فن آوری اطلاعات بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 81-96]
 • فن آوری اطلاعات شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 97-116]
 • فن آوری اطلاعات بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 129-144]
 • فن آوری اطلاعات بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 69-84]
 • فن آوری اطلاعات تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 5-21]
 • فن آوری اطلاعات نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 113-127]
 • فن‏ آوری اطلاعات تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 45-64]
 • فن‌آوری اطلاعات تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 129-149]
 • فن‌آوری اطلاعات تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 109-129]
 • فن‌آوری اطلاعات رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 85-100]
 • فن‌آوری اطلاعات رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 97-115]
 • فن‌آوری اطلاعات شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 41-61]
 • فن‏آوری اطلاعات تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 47-68]
 • فناوری اطلاعات بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • فناوری اطلاعات ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 23-58]
 • فناوری اطلاعات تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 63-80]
 • فناوری اطلاعات رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 129-113]
 • فناوری اطلاعات تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 49-67]
 • فناوری اطلاعات طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • فناوری اطلاعات" شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 41-70]
 • فناوری اطلاعات سبز بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 115-135]
 • فنآوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 59-77]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 23-38]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-91]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 49-62]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 77-93]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 23-42]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 165-183]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 99-117]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 119-139]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 67-87]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 89-112]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 145-167]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 145-160]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 105-126]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 57-70]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 43-57]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 55-70]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 65-86]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 5-21]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 101-121]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 5-17]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 37-54]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 5-24]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 39-59]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 127-144]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 63-82]
 • فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 141-159]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 45-60]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 45-64]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ) طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 155-173]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) آسیب شناسی موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 113-129]
 • فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 151-173]
 • فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 139-153]
 • فن‌آوری الکترونیکی ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 147-166]
 • فناوری آموزشی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 23-40]
 • فناوری های ارتباطی تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 65-83]
 • فناوری‌های آموزشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 5-21]
 • فناوریهای نوین بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 41-25]
 • فن آوری های نوین آموزشی امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 23-36]
 • فن‏آوری‎های نوین آموزشی تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • فناوری واقعیت افزوده تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 85-104]

ق

 • قابلیت استفاده آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • قابلیت اشتغال رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • قابلیت رؤیت ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • قابلیت فن‌آوری اطلاعات رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 101-117]
 • قابلیت‌های تفکر تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • قصد استفاده از فن آوری تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 101-119]
 • قلدری مجازی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 105-124]

ک

 • کارآیی تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 93-102]
 • کارآفرینی تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 85-108]
 • کارآفرینی سازمانی تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 45-64]
 • کارآمدی ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • کاربری تلفن همراه بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • کاربرد تکنولوژی در آموزش نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 99-122]
 • کاربرد فناوری‎اطلاعات اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 67-93]
 • کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 85-103]
 • کارپوشه الکترونیکی کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 131-146]
 • کار پوشه الکترونیکی تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 71-87]
 • کارشناسان شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 61-81]
 • کارکنان بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 39-53]
 • کارکنان اداره کل میراث فرهنگی رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 5-24]
 • کارکنان آموزشی رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 117-134]
 • کارنامه هوشمند تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-22]
 • کتابخانه دانشگاهی بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 115-135]
 • کتابخانه مرکزی شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 41-58]
 • کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 5-21]
 • کتاب کار و فن‌آوری بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 71-88]
 • کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 147-166]
 • کتب درسی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 5-21]
 • کرونا اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • کیفیت رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 67-92]
 • کیفیت طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 79-98]
 • کیفیت استاد ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 143-162]
 • کیفیت اطلاعات و محتوا ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 143-162]
 • کیفیت خواب بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 5-21]
 • کیفیت سامانه آموزشی شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 55-75]
 • کیفیت سیستم ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 143-162]
 • کیفیت فن‎آوری اطلاعات نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن‌آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • کلاس معکوس تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 141-168]
 • کلاس معکوس بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 111-138]
 • کلمات کلیدی: نرخ ماندگاری تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 27-48]
 • کم‌توان ذهنی اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 91-110]
 • کنترل عواطف رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 115-132]
 • کودکان کم‌شنوا تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 123-140]

گ

 • گاردنر تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • گرایش به تفکرانتقادی مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 5-23]
 • گرایش به تفکر انتقادی رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 21-42]
 • گشت‌زنی اینترنتی توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 145-160]
 • گیمیفیمیشن ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 25-44]

م

 • مانع اقتصادی- مالی شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 97-116]
 • مانع انگیزشی شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 97-116]
 • مبادله ارزهای خارجی (فارکس) بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • مبانی اجتماعی مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 59-77]
 • مبانی فلسفی مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 59-77]
 • متغیرهای بیرونی رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 51-70]
 • محتوای الکترونیک تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • محتوای الکترونیکی ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 75-93]
 • محتوای الکترونیکی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 23-40]
 • محیط زیست ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 23-58]
 • مدارس شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 85-109]
 • مدارس ابتدایی امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 23-36]
 • مدارس ابتدایی تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 111-129]
 • مدارس الکترونیکی پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 143-155]
 • مدارس الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 57-85]
 • مدارس راهنمایی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 109-129]
 • مدارس شهر اصفهان رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 101-117]
 • مدارس هوشمند ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 23-39]
 • مدارس هوشمند بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 149-173]
 • مدارس هوشمند مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 63-84]
 • مدارس هوشمند نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 99-122]
 • مدارس هوشمند مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 149-162]
 • مدارس هوشمند ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 95-118]
 • مدارس هوشمند نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 83-98]
 • مدارس هوشمند شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 139-153]
 • مدیران رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 97-115]
 • مدیران رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 139-162]
 • مدیریت ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 83-104]
 • مدیریت‎تغییر اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 67-93]
 • مدیریت اطلاعات سلامت بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • مدیریت بحران نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران) [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 41-56]
 • مدیریت دانش رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 173-184]
 • مدیریت دانش نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 113-127]
 • مدیریت دانشگاه ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 147-166]
 • مدیریت زمان سازمانی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 139-162]
 • مدیریت کیفیت جامع تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 47-68]
 • مدیریت کلاسی غیرمداخله‌ای (دانش‌آموز محوری) رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • مدیریت مبتنی بر وب رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 139-162]
 • مدیریت منابع‌انسانی الکترونیک بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 39-59]
 • مدرسه بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 41-62]
 • مدرسه مجازی رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 67-86]
 • مدل TRA ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • مدل ارزش‌گذاری بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 115-135]
 • مدل پذیرش فن آوری بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 95-115]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان شرقی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 61-89]
 • مدل سازی معادلات ساختاری بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 95-115]
 • مدل سازی معادله ساختاری عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • مدل فعالیت مستدل ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 25-44]
 • مدل معادلات ساختاری تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 47-68]
 • مربیان پیش دبستانی بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 61-83]
 • مردم‌نگاری آموزشی شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 139-153]
 • میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 33-53]
 • مزیت رقابتی رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 173-184]
 • مسئولیت اجتماعی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 113-127]
 • مشارکت بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 133-159]
 • مشارکت در شبکه رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 77-97]
 • مصرف مواد مخدر اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • مطالعه تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 131-143]
 • مطالعه مروری مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 121-141]
 • معیارهای آموزشی ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 129-146]
 • معرفت‌شناسی معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 115-135]
 • معکوس تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 67-87]
 • معلمان رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 23-40]
 • معلمان پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 131-148]
 • معلمان ابتدایی تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 37-54]
 • معلم‎ها سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 97-122]
 • معماری سازمانی ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-163]
 • مفاهیم ریاضی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 77-99]
 • مقطع متوسطه بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 81-96]
 • منابع الکترونیکی شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 37-47]
 • منابع انسانی الکترونیک ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 69-87]
 • منطق فازی ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 129-146]
 • مهارت‎های زندگی تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 145-162]
 • مهارت اجتماعی تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • مهارت اینترنتی تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 145-160]
 • مهارت تدریس توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 151-173]
 • مهارت حرکتی تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • مهارت حسی تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • مهارت حل مسأله تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 5-21]
 • مهارت خواندن رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 5-21]
 • مهارت زبان انگلیسی مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 127-143]
 • مهارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • مهارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 85-108]
 • مهارت گفتاری تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • مهارت ها بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • مهارت های ICDL مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 67-78]
 • مهارت های اجتماعی تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 59-75]
 • مهارت‌های اجتماعی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 5-22]
 • مهارت‌های اجتماعی مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 49-69]
 • مهارت‌های اجتماعی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 5-21]
 • مهارت‌های ارتباطی تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 123-140]
 • مهارت‌های پایه ریاضی بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 65-89]
 • مهارت های حرفه ای تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 145-160]
 • مهارت‌های خودتنظیمی مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 63-84]
 • مهارت‎های زندگی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • مهارتهای فراشناختی تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 141-168]
 • مهارت های فراشناختی تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 71-87]
 • مهارت‌های فن‎آوری اطلاعات تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 43-65]
 • مهارت های فناوری تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 116-135]
 • مهارت‌های فن‌آوری اطلاعاتی رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • مهارت‌های کتابخانه‌ای تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 43-65]
 • مهندسی فرهنگی رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 5-21]
 • مواد دیداری شنیداری بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 5-21]
 • موانع شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 37-47]
 • موانع آموزش الکترونیکی طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • موانع بهره گیری بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 57-70]
 • موانع کاربرد وسایل کمک آموزشی عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-20]
 • موبایل هراسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 105-124]
 • موفقیت آموزشی بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 81-96]
 • موک تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 89-109]
 • موک تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 67-87]
 • مؤلفه‌های برنامه‌درسی شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 61-81]
 • مؤلفه‌های سازنده شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 105-125]

ن

 • نابینایان بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 5-21]
 • نارساخوانی تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 85-104]
 • نارسایی در شیوه مدیریت مدارس عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-20]
 • نیازهای اساسی روان‌شناختی بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 5-21]
 • نرم‌افزار تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 129-150]
 • نرم‌افزار مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 23-40]
 • نرم افزار آموزشی مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 103-115]
 • نرم افزار آموزشی مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 21-36]
 • نرم افزار آموزشی تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 127-143]
 • نرم‌افزار آموزشی تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 27-43]
 • نرم‌افزار آموزشی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 45-66]
 • نرم افزار حرف- هجا-کلمه آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • نرم افزار ریاضی پنجم ابتدایی تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 127-143]
 • نرم‌افزار کامپیوتری ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 137-153]
 • نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 141-160]
 • نرم افزار محتوا ساز تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 47-64]
 • نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • نرم افزار ویکی و نیکی تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 127-143]
 • نشانگان اجتماعی اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • نشانگان اضطراب اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • نشانگان افسردگی اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • نشانگان جسمانی اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 141-160]
 • نظام آموزشی تربیت معلم مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 59-77]
 • نظام آموزش و پرورش واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • نظرات دانشجویان چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 59-81]
 • نظریه بارشناختی تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 5-25]
 • نظریه خودتعیین‌گری بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • نظریه کنش منطقی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 67-83]
 • نفوذ اجتماعی بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 5-26]
 • نقشه مفهومی تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 131-143]
 • نقشه‌های مفهومی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 59-76]
 • نقشه‌های مفهومی استدلالی مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 113-127]
 • نقشه‌های مفهومی ساده مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 113-127]
 • نگرش اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 93-111]
 • نگرش ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 75-93]
 • نگرش بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 143-164]
 • نگرش سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 107-126]
 • نگرش به اینترنت اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 21-39]
 • نگرش به درس تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 5-19]
 • نگرش به فناوری تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 65-83]
 • نگرش به کامپیوتر پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 25-47]
 • نگرش ریاضی ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 137-153]
 • نگرش معلمان نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 99-122]
 • نگرش نسبت به فناوری اطلاعات رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 129-154]
 • نگرش نسبت به کامپیوتر تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 41-58]
 • نوآوری رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 117-134]

و

 • وابستگی رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 107-126]
 • واژگان کلیدی: اضطراب اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 129-145]
 • واژه پرداز بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 163-176]
 • واقعیت افزوده تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • واقعیت افزوده تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 147-166]
 • وب شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 61-81]
 • وب سایت های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • وب سنجی ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 59-79]
 • وب کوئست تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 5-23]
 • وبلاگ‌نویسی اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393-1394، صفحه 79-95]
 • ویدیوکست بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 161-176]
 • ورزش و جوانان اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 67-93]
 • ویژگی شخصیتی رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 95-107]
 • ویژگی‌های شخصیتی پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 131-148]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1394-1395، صفحه 23-38]
 • وسایل کمک آموزشی عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-20]
 • وضعیت جسمانی تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 23-37]

ه

 • هیأت علمی ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 27-46]
 • هیجانی خواهی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 97-117]
 • هیجان‌خواهی رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 107-126]
 • هیجان‌خواهی رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 119-141]
 • هدایت تحصیلی کارآمد ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 45-64]
 • هراس اجتماعی مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 33-53]
 • هزینه- اثربخشی طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 79-98]
 • هزینه - سودمندی تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 109-131]
 • همدلی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 5-22]
 • همراستایی ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-163]
 • همگرایی ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 143-163]
 • هنرجویان کشاورزی سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 107-126]
 • هویت شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • هویت جنسیتی تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • هویت خانوادگی تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • هویت دینی تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • هویت رسمی شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • هویت شخصی تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • هویت غیررسمی شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • هویت ملی تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1391-1392، صفحه 59-83]
 • هوش اجتماعی نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 83-98]
 • هوش سازمانی نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن‌آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • هوش فرهنگی رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 5-26]
 • هوش معنوی نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397-1398، صفحه 83-98]
 • هوشمندسازی واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • هوشمندسازی ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398-1399، صفحه 121-138]
 • هوشمند سازی شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 85-109]
 • هوشمندسازی مدارس شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 41-61]
 • هوش‌های چندگانه تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • هوش هیجانی تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1397-1398، صفحه 77-97]
 • هوش‌هیجانی پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 131-148]

ی

 • یادداری پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 5-20]
 • یادداری تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 77-99]
 • یادداری آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 19-33]
 • یادداری تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 47-64]
 • یادداری تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 5-25]
 • یادداری تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 5-23]
 • یاددهی بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 23-42]
 • یاددهی رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 145-167]
 • یاددهی و یادگیری ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390-1391، صفحه 23-39]
 • یاددهی و یادگیری آسیب شناسی موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 113-129]
 • یادسپاری تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • یادگیری تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 23-38]
 • یادگیری مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389-1390، صفحه 55-65]
 • یادگیری تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 63-76]
 • یادگیری تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 5-21]
 • یادگیری بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1389-1390، صفحه 23-42]
 • یادگیری مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1389-1390، صفحه 117-129]
 • یادگیری ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 53-65]
 • یادگیری رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1390-1391، صفحه 145-167]
 • یادگیری تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 109-129]
 • یادگیری بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1391-1392، صفحه 57-70]
 • یادگیری پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 5-20]
 • یادگیری بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • یادگیری تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 77-99]
 • یادگیری رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 123-137]
 • یادگیری آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 19-33]
 • یادگیری رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 163-191]
 • یادگیری ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 83-104]
 • یادگیری شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 105-125]
 • یادگیری رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 23-40]
 • یادگیری تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 47-64]
 • یادگیری تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397-1398، صفحه 27-43]
 • یادگیری تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 5-25]
 • یادگیری تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 85-104]
 • یادگیری تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 5-23]
 • یادگیری تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 147-166]
 • یادگیری از طریق موبایل عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1394-1395، صفحه 67-83]
 • یادگیری الکترونیک مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 127-143]
 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • یادگیری الکترونیکی بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392-1393، صفحه 149-166]
 • یادگیری الکترونیکی رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392-1393، صفحه 67-86]
 • یادگیری الکترونیکی مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 49-69]
 • یادگیری الکترونیکی بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 87-106]
 • یادگیری الکترونیکی مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 27-44]
 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 19-35]
 • یادگیری الکترونیکی عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 71-85]
 • یادگیری الکترونیکی شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان شرقی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 61-89]
 • یادگیری الکترونیکی سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395-1396، صفحه 107-126]
 • یادگیری الکترونیکی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 5-37]
 • یادگیری الکترونیکی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 111-129]
 • یادگیری الکترونیکی تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 5-19]
 • یادگیری الکترونیکی تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1397-1398، صفحه 93-77]
 • یادگیری الکترونیکی تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 27-48]
 • یادگیری الکترونیکی عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 5-24]
 • یادگیری الکترونیکی؛ مدارس الکترونیک؛ مدارس عادی مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 5-23]
 • یادگیری پایدار تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 77-93]
 • یادگیری خلاقانه تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 5-23]
 • یادگیری خودتنظیم اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395-1396، صفحه 59-76]
 • یادگیری خودتنظیم تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 107-129]
 • یادگیری خودراهبر رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 21-45]
 • یادگیری درس ریاضی مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389-1390، صفحه 21-36]
 • یادگیری سیار بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1392-1393، صفحه 87-106]
 • یادگیری سیار آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1393-1394، صفحه 19-33]
 • یادگیری سیار تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1395-1396، صفحه 131-147]
 • یادگیری سیار تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1398-1399، صفحه 125-144]
 • یادگیری سیار تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 147-166]
 • یادگیری سازمانی تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398-1399، صفحه 49-67]
 • یادگیری سنتی مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1395-1396، صفحه 127-143]
 • یادگیری سنتی رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • یادگیری فردی بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 43-57]
 • یادگیری فعال رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • یادگیری فعال بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1396-1397، صفحه 111-138]
 • یادگیری مبتی بر شبکه رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • یادگیری مبتنی بر شبیه‌سازی بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 5-19]
 • یادگیری مبتنی بر وب بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1396-1397، صفحه 169-192]
 • یادگیری محیطی بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393-1394، صفحه 43-57]
 • یادگیری مسأله‌محور توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1390-1391، صفحه 151-173]
 • یادگیری مشارکتی مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1393-1394، صفحه 27-44]
 • یادگیری مشارکتی تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394-1395، صفحه 5-18]
 • یادگیری مشارکتی رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • یادگیری معکوس تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1398-1399، صفحه 147-166]
 • یادگیری معنادار تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391-1392، صفحه 131-143]
 • یادگیری و یادداری تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394-1395، صفحه 113-129]