اخبار و اعلانات

ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان در مقالات ارسالی به فصلنامه

خواهشمند است نویسندگان محترم در زمان ارسال مقاله موارد زیر را مد نظر قرار دهند.1- ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه مطابق با بخشنامه به این شرح است: نفر اول دانشجو، نفر دوم و نویسنده مسؤول استاد راهنما می باشد.2- در مقالات مستخرج از پایان نامه ها امکان درج اسامی غیر از اسم استاد راهنما و استاد مشاور و دانشجو وجود ندارد.3- امکان اضافه  و حذف کردن نویسنده در حین کار و قبل از ورود مقاله به فرایند داوری وجود دارد. بعد از ورود مقاله به فرآیند داوری و یا در زمان انجام اصلاحات و در زمان پیش نمایش قبل از چاپ مقاله امکان حذف و اضافه کردن نویسنده ای به ...

مطالعه بیشتر