نویسنده = فاطمه نارنجی ثانی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط اجتماع یادگیری با میزان تحقق دستاوردهای یادگیری دانشجویان در بستر الکترونیکی

دوره 11، 3 (پیاپی43)، بهار 1400، صفحه 65-85

فاطمه نارنجی ثانی؛ نیلوفر عمویی؛ سمانه حجازی


2. عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 5-24

زهرا علی اکبری؛ خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی


3. تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 27-48

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ احمد کیخا؛ رحیم عبادی