کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد


3. مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 33-53

نیره السادات روحانی؛ مهری سید موسوی؛ معصومه گرجی؛ زبیر صمیمی