فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شود


پژوهشگر گرامی

با احترام به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/01 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست در صورت تایید اولیه مقاله توسط سردبیر جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1/500/000  ریال نزد بانک ملی به شماره حساب  0105593219006  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ 3/500/000  ریال دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد

شماره جاری: دوره 11، 2 (پیاپی42)، زمستان 1399 

5. بررسی رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خلاقیت شناختی دانشجویان در فضای مجازی

صفحه 85-104

نرگس میرانی سرگزی؛ محمدصادق بشارت نیا؛ مهتاب عسکری؛ ابوالفضل طاهری