فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شود


 اخذ  DOR " شناسه دیجیتال مقاله"


 

پژوهشگر گرامی

با احترام به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/01 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست در صورت تایید اولیه مقاله توسط سردبیر جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1/500/000  ریال نزد بانک ملی به شماره حساب  0105593219006  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ 3/500/000  ریال دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد

شماره جاری: دوره 12، 2 (پیاپی46) - شماره پیاپی 46، زمستان 1400 

2. ارائه مدلی جامع جهت ارزیابی اثربخشی طرح‌های بازی‌پردازی در محیط‌های آنلاین

صفحه 27-47

محسن رهبری؛ ندا سلیمانی؛ محمد سلطانی فر؛ عطاء اله ابطحی؛ افسانه زمانی مقدم


5. مروری نظام‌مند بر عوامل و معیارهای اعتباربخشی نهادهای آموزش عالی در محیط یادگیری الکترونیکی

صفحه 89-108

خدایار ابیلی؛ زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی