مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

4 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کاربردصحیح فن‌آوری‌های جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته به آن، به خصوص چند‌رسانه‌ای‌ها، در آموزش و یادگیری اهمیت به‌سزایی دارد و به بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری کمک می‌کند. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت­های زبان انگلیسی دانش­آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، شبه آزمایشی بود .جامعه آماری متشکل از کلیه دانش­آموزان دختر دوره متوسطه مشغول به تحصیل در شهرستان خوی به تعداد 1165 نفر بود. از میان آنان 44 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ورقه‌های امتحانی درس زبان انگلیسی، استفاده شد. اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از آزمون‌  tدو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که آموزش الکترونیک در تدریس بر مهارت­های خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن در درس انگلیسی در مقایسه با روش سنتی مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of E-Learning with Traditional Method of Teaching on Student's English Language Learning Skills

نویسندگان [English]

  • Kamran Jabbari 1
  • Ali Imanzadeh 2
  • Rana Ahmadzadeh Poornaki 3
  • Melika Hamrahzadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M.A in History and Philosophy of Education, Payame Noor University, Urmia, Iran
4 M.A in Training and Human Resource Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The correct use of new technologies, such as computers and related equipments, especially multimedia, is very important in education and learning and helps to improve the teaching and learning process. The purpose of this study was to compare of the effect of e-learning with traditional method of teaching on student's English language learning skills. The research was applied in terms of the aim and it was quasi-experimental in terms of method. The research population was composed of all high school female students who were studying in Khoy city and was 1165. Among them 44 people was selected using simple random sampling method. The English language exam were used to collect information. The collected information was examined using two independent sample t test. The results showed that e-learning is more effective than traditional teaching method in reading, writing, listening and speaking skills in English language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional learning
  • e-learning
  • English language skills
Al-Kahtani, S. A. (2001). Computer-assisted language learning in EFL instruction at selected Saudi Arabian Universities: Progiles of faculty. Unpublished Doctoral Dissertation, Indian University of Pennsylvania.
Almekhlafi, A. (2006). The effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students’ achievement and attitude. Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.
Babaie, M. (2010). An introduction to e-learning. Tehran: Chapar. (in Persian).
Barrow, L., Markman, L., & Rouse, C. E. (2009). Technology’s edge: The educational benefits of computer-aided instruction. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1), 52-74.
Chuan Kung, S., & Chuo, T. W. (2002). Student perception of English learning through ESL/EFL websites. The Electronic Journal for English as a Second Language (TESL_EJ), 6(1), 1-14
Dela Cal- Fasoni, L. (2001). A technology to enhance teaching and learning. Front row phonics: Acal filed test, Mal. California State University.
Deryakulu, D., Buyukozturk, S., & Ozcinar, H. (2010). Predictors of academic achievement of student ICT teachers with different learning styles. InternationalJournal of Human and Social Sciences, 5(9), 567-573.
Domense. G. (2003). Online learning­ effective learning for higher education in South Africa. Ajet 19. Australian Journal of Educational Technology, 1(3), 45­56.
Fahimi, M. (2001). Role of information technology in education. Rahyaft, 25, 218-223. (in Persian).
Ghafari, Z. (2009). The evaluation of impact of information technology (IT) in improving teacher’s education. Scientific Articles of Educational Cultural Complex Tabatabai, Resalat Newspapers. (in Persian).
Hadjerrouit, S. (2010). Developing web-based learning resources in school education: A user-centered approach. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6, 115-135.
Haghani, N. (2011). Language learning in a virtual context (Second Edition). Tehran: AmirKabir Publications. (in Persian).
Hergnan, B. R., & Olson, Métier, H. (2003). An Introduction on learning theories (Translated by Seif Ali Akbar). Tehran: Dowran Publicatiuon. (in Persian).
Hughes, J., & Attwell, G. (2007). A framework for the evaluation of e-learning. Paper presented on European seminar series on exploring models and partnerships for eLearning in SMEs. Belgium, Brussels.
Jafari Kokhalo, R., & Ali Hamidi, M. (2008). The comparison of effectiveness of new and traditional educational method from cognitive, emotional and behavioral achievements of high school students. Education, 97, 71-91. (in Persian).
Kafashi, H. R. (2009). Educational software. Educational Technology, 9(6), 17-19. (in Persian).
Kendra Sue, H. (2001). A descriptive analysis of a computer assisted instruction development English program. DAL-A, 62(10), 3283.
Khoobi, M., Mohammadi, N., Ahmadi Hedayat, M., Ghiyasvandiyan, Sh., & Varaei, Sh. (2017). Comparison of the nursing students' learning in two teaching methods using CD and training through traditional method. Nursing Education (JNE), 5(6), 18-22. (in Persian).
Mills, S. J., Yanes, M. J., & Casebeer, C. M. (2009). Perceptions of distance learning among faculty of a college of education. Online Learning and Teaching, 5(1), 19.
Norouzi, M., Zandi, F., & Mosamadani, F. (2008). Ranking methods use information technology in teaching-learning process in schools. Educational Innovations, 7(26), 34-9. (in Persian).
Seraji, F. (2007). Web based curriculum: A step towards decentralization or consolidation of centralization in the curriculum development system. Curriculum Studies, 1(4), 69-84. (in Persian).
 Shahamat, F., & Shahamat, N. (2016). The comparision of English language teaching methods through educational technologies in state university with Azad University in Shiraz. New Approach to Educational Management, 7(4), 267-286.
Shahamat, F., Kadivar, P., & Farzad, A. (2008). The relationship between cognitive styles and student achievement in math and chemistry, in a computer-assisted learning environment compared to traditional teaching environment. Education and Psychology, 33, 143-156. (in Persian).
Sheikhzadeh, M., & Mehr Mohammadi, M. (2004). Educational software of elementary mathematics based on constructivist approach and evaluation of its effectiveness. Educational Innovations, 3(9), 32-48. (in Persian).
Yazdani, B., Hossini Nasab, D & Farnia, M. (2014). The effect of computer assisted instruction (CAI) VS. traditional instruction on the second grade students’ learning English in the female high schools of district 1 in Tabriz. Instruction and Evaluation, 7(26), 59-74. (in Persian).
Zamani‚ E., Abedi‚ A., Soleimani‚ N., & Amini‚ N. (2010). A survey on the process of Isfahan secondry schools teachers’ interest to information and communication technology based on Hard and Hall Interesting Theory. Education and Learning Studies, 2, 107-132. (in Persian).
Zarei Zavaraki, E. (2008). Learning design center. Tehran: Culture Growth. (in Persian).
Zolfaghari, M., Mehrdad, N., Parsa Yekta, N., Salmani Barogh, N., & Bahrani, N. (2009). The effect of traditional teaching method versus electronic method on learning. Edu Med Sci, 7(1), 31-9. (in Persian).