ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور بود. روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی و کمی بود. بخش کمی تمامی 132 نفر کارکنان ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور با بهره‌گیری از روش تمام شماری انتخاب شدند. در بخش کیفی 20 نفر جهت انجام مصاحبه ها با توجه به نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزش الکترونیکی با پایایی 76/0 و در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار مند بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل محتوا ( کد گذاری باز ،محوری و گزینشی )استفاده شد. نتایج با توجه به تحلیل عامل اکتشافی و چرخش واریماکس 9 بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی877/19، عوامل موثر بر تدریس الکترونیکی739/4، توانمندسازی نیروی انسانی074/10، اخلاق حرفه‌ای803/5، مدیریت داده209/6، شرایط محیطی416/3، عوامل انگیزشی225/6، عوامل پشتیبانی667/7 و محیط سازمانی117/4 شناسایی گردید. در این پژوهش مقدار t ابعاد آموزش الکترونیکی از 58/15 تا 25/2 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار t مفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می‌توان بیان کرد که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت می‌گذارد. بیشترین مقدار t مربوط به بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی و کمترین آن بعد شرایط محیطی است. این ضرایب با سطح اطمینان 0/001 p < معنادار است. شاخص های برازش مدل نشان داد که همه شاخص ها در دامنه مطلوب قرار دارند. بنابراین مدل مفروض تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an e-learning model in General Offices of Environment of Northeast of Iran

نویسندگان [English]

  • hamidreza sodagar 1
  • negin jabbary 2
  • kioumars niazazari 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor,Department Of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Professor, Department of Educational Management, Sari unit, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an e-learning model in General Offices of Environment of Northeast of Iran. The research method was mixed with a qualitative and quantitative approach. In the quantitative section, all 132 employees of General Offices of Environment of Northeast of Iran were selected using a full-scale method. In the qualitative section, 20 people were selected for interviewing considering purposeful sampling. The research tool in the quantitative section was a researcher-made e-learning questionnaire with a reliability of 0.76. The face validity was reported according to the experts' opinion. For data analysis, t-test and exploratory factor analysis and content analysis were used. The results were identified based on exploratory factor analysis and Varimax 9 dimensions of educational and technology factors (19/877), effective factors on electronic teaching(4/739), human resource empowerment (10/074), professional ethics (5/803), data management(6/209), environmental conditions(3/416), motivational factors(6/225), supportfactors(7/667) and organizational environment(4/117). this study, the t-dimension of e-learning has been estimated from 15.58 to 2.52 which is more than the estimated t value (1.96). Therefore, considering the significance and positiveness of this coefficient with 99% confidence, it can be stated that all of the above dimensions have a positive and non-direct effect on it. The highest value of t is related to the educational and technological factors, and the lowest is the environmental conditions. These coefficients are significant with a confidence level of p < 0/001.The fitting indicators of the model showed that all indicators are in the desired range. So the assumed model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • environment
  • Information Technology