شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی چالش‌هاو فرصت‌های کاربرد فاوا درمدارس هوشمند می‌پردازدکه هدف اصلی آن ارائه یک سری تغییرات درمدارس هوشمند و انطباق آن باتوانایی دانش‌آموزان است.جامعه پژوهش مدارس هوشمند از مناطق مختلف شهرتهران درمقطع متوسطه دوره اول ودوم انتخاب شده‌اند. این پژوهش درچهارچوب رویکردکیفی وبا استفاده ازروش تحقیق مردم‌نگاری آموزشی صورت گرفته‌و ابزارجمع-آوری داده‌ها، مشاهده در مدارس هوشمند مورد تحقیق ومصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌بوده است.به منظوردستیابی به داده‌های موردنظر، تعداد 19 نفردبیران و 3 نفرمسئول سایت و 2 نفرمعاون انتخاب‌شده-اند.داده‌های حاصل باروش تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مضمون مقوله‌ایی که برای توصیف و توضیح پدیده تحت بررسی بکاررفته‌اندکه منطبق باقوانین و دستورالعمل‌ها وآئین‌نامه و سیاست‌های فاوا صادرشده ازآموزش وپرورش است.دومقوله اصلی هرکدام باسه مقوله فرعی ودرنهایت با 12 زیرمقوله طبقه‌بندی شده-اند: 3 زیرمقوله ازفرصت‌ها،4 و 5زیرمقوله ازچالش‌هااست.فرصت‌ها شامل:مدیریت و نظارت برمدارس هوشمند، تولیدالگوهای مناسب ارزشیابی برخط.چالش‌ها شامل:مستندسازی، پیچیدگی، ضعف دراجزای مدرسه هوشمنداست.درپایان نتایج یافته‌ها با کدگذاری، مقولات تشکیل شده وتفکیک شده براساس تحلیل مضمونی بصورت جدولی بسط داده‌شده‌است؛ که نتایج استخراج شده انعکاس نسبتاصحیحی ازدیدگاه‌ها و نظرات معلمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges and Opportunities of ICT Application in Smart Schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fsteme Saneipour 1
  • Saeid Safaei Movahhed 2
  • Majid Ali Asgari 2
1 Curriculum Univercity Kharazmi Tehran Iran
چکیده [English]

The research aims to identify the challenges and opportunities of ICT application in smart school, the main purpose of which is to present a series of changes in smart school .The research population of smart schools was selected from different regions of Tehran in the first and second grade. This research has been conducted in the framework of a qualitative approach using educational ethnographic research method and data collection, observation in researched smart schools and semi-structured interviews. In order to obtain the desired data, there are 19 selected members and 3 members of the site and 2 selected members. The data were analyzed by data analysis using the thematic analysis of the categories used to describe and explain the phenomenon under review, which is in accordance with the laws and regulations of the ICTs. The two main categories are each subdivided into 12 subcategories: 3 sub-categories of opportunities,4and5sub-categories of challenges. Opportunities include: managing and supervising smart schools, producing appropriate online evaluation models. The Challenge-Hashamel: Documentation, Complexity, Weaknesses are the Elements of Smart Schooling. At the end of the results of the coding findings, the categories are formulated and refined based on thematic analysis in a grid-expanded manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology(ICT)
  • Smart schools
  • Educational Ethnography
  • high school